Sell a break below 1.11643 towards 1.11118

14 tháng Tám 2019, EUR/USD

Sell a break below 1.11643 towards 1.11118

Technical Observation

Since the beginning of last week, Euro has remained within the daily high 1.12494 and the 30.2% fib level, or 1.11643, while the price is contained within these two, we expect the pair to be in a range, the ideal is to buy a bounce from 1.11676 and sell a bounce from 1.12494. A break below 1.11643 will mean we're looking for long term sell orders towards 1.11118, and in case price breaks above 1.12494, then this will be an ideal place to look for long term buy orders towards 1.12885.

Trade Recommendations:

Sell a break below 1.11643 towards 1.11118

Imelda Maseno
Analyst of «FreshForex» company
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
© 2004-2019 FreshForex - môi giới ngoại hối
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus