Picture of the author

Dự báo này dựa trên nguyên lý sóng Elliott Wave mà cho rằng tâm lý nhà đầu tư là động lực đằng sau thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong phân tích này, nhà phân tích không chỉ quan sát mẫu giá trước đó, mà còn tính đến mối tương quan giữa các cặp khác nhau trước khi đưa ra dự báo.

Elliott waves for Forex correlation analysis

Support and resistance system should only be used in a higher timeframe chart, like one hour and above. This is necessary because at such a higher time frame, brokers cannot manipulate the price to my disadvantage.

How I draw strong support and Resistance

Before I call a level strong, the same level must met the following conditions.

  1. Must have been used as a support before.
  2. Must have been used as a resistance before.
  3. There must be a big candle that broke through it at one point in the past!

Again, when drawing my support and resistance levels, I use a range, not a single line, this is because price tends to test particular level before retrieving, range caters for these levels.

2023 EURUSD GBPUSD USDJPY
28
Tháng Chín

EURUSD has completed forming the impulsive 'V' wave pattern, and currently, as seen in the chart above, the price is at a major impulsive outer wave 'V' at 1.0499, which serves as the support zone. We anticipate the price will make an impulsive move to the upside, forming a corrective 'ABC' pattern

GBPUSD has completed the bearish V major wave pattern. We expect the price to move to the upside in the form of a corrective 'ABC' pattern. We will wait for the price to form any reversal pattern at 1.2108. Then, you can place a long position at 1.2203 with your profit target at the resistance zone

USDJPY remains bullish. The price continues to rise, although it's moving with low momentum, signaling a potential reversal in the near future, possibly after completing the major outer impulsive wave 'V.' The price is currently very bullish and is approaching our target. The market is in an impuls

27
Tháng Chín
26
Tháng Chín
25
Tháng Chín
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus