Picture of the author

Dự báo này dựa trên nguyên lý sóng Elliott Wave mà cho rằng tâm lý nhà đầu tư là động lực đằng sau thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trong phân tích này, nhà phân tích không chỉ quan sát mẫu giá trước đó, mà còn tính đến mối tương quan giữa các cặp khác nhau trước khi đưa ra dự báo.

Elliott waves for Forex correlation analysis

Support and resistance system should only be used in a higher timeframe chart, like one hour and above. This is necessary because at such a higher time frame, brokers cannot manipulate the price to my disadvantage.

How I draw strong support and Resistance

Before I call a level strong, the same level must met the following conditions.

  1. Must have been used as a support before.
  2. Must have been used as a resistance before.
  3. There must be a big candle that broke through it at one point in the past!

Again, when drawing my support and resistance levels, I use a range, not a single line, this is because price tends to test particular level before retrieving, range caters for these levels.

2022 EURUSD GBPUSD USDJPY
16
Tháng Năm

Wave Analysis: The Euro has been trading within the upper and the lower trendline for quite sometime now, recently the price rallied from the lower trendline at the impulsive wave cycle three towards the upper side at the corrective wave cycle four,currently the price is rallying towards the lower

Wave Analysis: During the previous forecast, the price had been rallying between the upper and the lower trendline for a while, recently the price bounced off from the upper trendline towards the lower trendline in continuation of the impulsive wave cycle five, I still expect a further bearish mom

Wave Analysis: During the previous days,the price rebounded from the lower side at the impulsi ve wave cycle three towards the upper side at the corrective wave cycle four.Right now,the price is rallying towards the lower side,I expect it to continue upto the lower trendline in continuation of the

Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus