Làm thế nào để kết thúc mua hàng trong «Cửa hàng Huckster Forex Advisors»?

Dễ dàng mua sắm tại Cửa hàng Tư vấn Ngoại hối Huckster của chúng tôi - bạn chỉ cần thực hiện ba bước đơn giản: chọn một sản phẩm, trả tiền trong Khu vực Cá nhân, nhận tệp lưu trữ với phần mềm qua e-mail và cài đặt Chương trình trong nhà ga kinh doanh. Để mua hàng, vui lòng !

Chọn sản phẩm

Tiếp tục mô tả sản phẩm mà bạn quan tâm và nhấn nút «Mua». Sau đó bạn sẽ được chuyển đến Khu vực Cá nhân của bạn, «Chuyên viên Tư vấn Chuyên viên Cửa hàng».

Trả tiền mua

Trên trang «Huckster Forex Advisors Shop» của Khu Vực Cá Nhân, bạn sẽ được đề nghị lựa chọn hệ thống thanh toán và thanh toán cho việc mua hàng của bạn. Ngay khi hóa đơn được thanh toán, thông báo về tình trạng đặt hàng của bạn và hướng dẫn thêm sẽ là e-mail Cho bạn.

Lấy tệp tin lưu trữ chương trình vào e-mail của bạn

Tập tin lưu trữ sẽ được gửi qua email cho bạn trong vòng 3 ngày. Cùng với tập tin đã đề cập này, sổ tay cài đặt và vận hành của nó sẽ được gửi đi.

Cài đặt chương trình

Cài đặt chương trình trong đầu cuối giao dịch của bạn và, nếu cần, nhập mã kích hoạt bạn nhận được cùng với tập tin chương trình. Chúc mừng, chương trình đã hoàn toàn sẵn sàng để chạy!

Làm thế nào để tải các chương trình miễn phí?

Sản phẩm miễn phí có sẵn để tải xuống bởi tất cả các khách hàng của công ty "FreshForex" có dữ liệu cá nhân đã được xác minh và biên bản giao dịch trong tháng trước.Để tải các chương trình miễn phí, yêu cầu .

Regulations for buyers
1. General provisions
1.1 Any FreshForex client can buy trading systems.
1.2 All products purchased in the shop shall be solely exploited on the accounts of FreshForex company. In the event of failure to comply with the present rule, the product license shall be canceled whereas money funds are not refunded.
1.3 If for any reason the product does not satisfy buyer's requirements, they can request for refund. This rule is valid within 30 days from the moment of making a purchase.
1.4 Purchase of product shall not mean acquisition of rights for the product which is solely provided for buyer's personal use.
1.5 Each client who buys product in the “Forex Expert Advisors Shop” is provided with detailed user manual and technical support by developer.
1.6 Buyer has the right to demand from developer to fix critical error found in the product which makes product use difficult or impossible.
1.7 Buyer must not decompile product on their own or with the help of third parties and use obtained code for external commercial purposes or in free products. Decompilation attempts shall be treated as violation of product use policy.
1.8 Buyer must not put purchased product on any information websites for free use or transfer it to third parties without consent of management of the shop.
1.9 Free products can be obtained by any client of FreshForex with verified personal information and records of trading activity for the last month.
2. Technical support
2.1 Each buyer is provided with technical support by developer for purchased product.
2.2 FreshForex company does not provide support for the products purchased in the Forex Trading Advisors Shop.
2.3 Support is provided by email or in forum topic dedicated to the product.
2.4 Upon cancellation of product license, support is terminated.
2.5 Developer's support is not provided for free products of the Forex Advisors Expert Shop.
3. Product purchase procedure
3.1 To make a purchase in Forex Expert Advisors Shop, you need to open trading account in FreshForex company and confirm personal information.
3.2 To purchase product, you need to move to product's description and press “Buy”.
3.3 Any available payment method in My purchases area of the Client Area can be used for paying for purchase.
3.4 Upon payment, the letter with further instructions will be sent to buyer's email address.
3.5 Archive file with the program will be sent to buyer's email within 3 days.
4. Cancellation of product license
4.1 Under one of the below conditions the license for purchased product shall be canceled:
4.1.1 Refund for purchased product;
4.1.2 Violation of product use policy:
A) Decompilation of product by buyer or third parties and using obtained code for external commercial or free products.
B) Placing product for public access or giving it to third parties without consent of management of the shop.
C) Exploitation of product on accounts of other broker companies.
4.2 In view of violations in case of cancellation of license the funds paid for purchase shall not be refunded.
5. Liability of parties
5.1. FreshForex company is not liable for any activity of vendors, quality of products offered by them and technical support provided to buyers. Purchasing of any product is made by you at your own risk and responsibility.
5.2. Neither vendor nor “FreshForex” company is responsible for any direct or indirect losses caused by operation of products purchased in Expert Advisors shop.
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .