Sell a break below 1.20219

14 tháng Tám 2019, GBP/USD

Sell a break below 1.20219

Technical Observation

GBPUSD is currently trading within the daily low, 1.20219 and the 76.4 % fib level. Today and possibly in the next few days, I expect GBPUSD to remain within a range not going above 1.21072 and 1.20219. A bounce from 1.21072 will mean looking for a sell order while a bounce from 1.20219 will mean looking for buy order. And should price break below 1.20219, then this will be a good place to look for long term sell orders with good take profit levels set at 1.20030 and 1.19 respectively.

Trade Signal.

Sell a break below 1.20219

Imelda Maseno
Analyst of «FreshForex» company
Đồng ý với đánh giá?
Ý kiến ​​của thương nhân:
Close
Đăng nhập
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ cookie Nếu cookie đã bị vô hiệu trong trình duyệt Internet của bạn, bạn có thể gặp vấn đề với việc hiển thị Khu vực cá nhân. Cách bật hỗ trợ cookie .
© 2004-2019 FreshForex - môi giới ngoại hối
manager photo manager photo
Online-support
Chúng tôi sẽ vui lòng trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có

Viết

Get bonus